POLITYKA PRYWATNOŚCI

Poniższe informacje przekazujemy Panu/Pani w celu zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO.

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w ul. Kopernika 6/2, 40-064 Katowice

Dane Kontaktowe:
– e-mail: biuro@slaskiekamienice.pl
– numer telefonu: 32 445 35 56
– adres do korespondencji: Śląskie Kamienice S.A., ul. Kopernika 6/2, 40-064 Katowice

2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych wyznaczonym przez Administratora jest Tobiasz Brachaczek. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest poprzez adres e-mail: iod@mamrodo.pl lub telefonicznie 32 348 68 06.

3. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA
Spółka Śląskie Kamienice S.A.przetwarza Pana/Pani dane osobowe w związku z korzystaniem przez Pana/Panią z serwisu www.slaskiekamienice.pl, w zakresie niezbędnym do realizacji poszczególnych usług, w następujących celach:

A) OBSŁUGA ZAPYTAŃ PRZESYŁANYCH PRZEZ FORMULARZE KONTAKTOWE
Przesłanie wiadomości przez elektroniczny formularz kontaktowy zamieszczony w serwisie wymaga podania przez Pana/Panią danych osobowych:
– w celu obsługi nadesłanej wiadomości oraz udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie,
– podstawą prawną przetwarzania tych danych przez Administratora jest art. 6 pkt. 1 lit. f) RODO – prawnie usprawiedliwiony interes administratora, jakim jest odpowiedź na zapytania klientów/ kontrahentów, utrzymanie kontaktu przed zawarciem współpracy,
– podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak podania danych oznaczonych w formularzu jako obowiązkowe uniemożliwi obsługę Pana/Pani zapytania oraz udzielenie odpowiedzi przez Administratora na przesłaną wiadomość.

B) ZAŁOŻENIE KONTA W SERWISIE
Założenie/ rejestracja konta w serwisie wymaga podania przez Pana/Panią danych osobowych:
– w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta,
– podstawą prawną przetwarzania tych danych przez Administratora jest art. 6 pkt. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usługi,
– podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak podania danych oznaczonych w formularzu jako obowiązkowe jest warunkiem Pana/Pani rejestracji w serwisie, a konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości założenia konta.

C) ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA
Złożenie zamówienia (zakupu / rezerwacji usługi lub towaru) wymaga podania przez Pana/Panią danych osobowych:
– w celu realizacji złożonego zamówienia,
– w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, który wynika przede wszystkim z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości,
– w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu świadczonych usług,
– podstawą prawną przetwarzania tych danych przez Administratora jest:
art. 6 pkt. 1 lit. b) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usługi,
art. 6 pkt. 1 lit. c) – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego (np. wystawienia faktury),
art. 6 pkt. 1 lit. f) – prawnie usprawiedliwiony interes Administratora, który polega na ochronie jego praw w momencie dochodzenia ewentualnych roszczeń.
– podanie danych osobowych oznaczonych w formularzu jako obowiązkowe jest warunkiem przyjęcia Pana/Pani zamówienia (rezerwacji), a konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości jego realizacji.

D) ZAPIS DO NEWSLETTER’ A
Zapis do newsletter’ a poprzez formularz elektroniczny zamieszczony w serwisie wymaga podania przez Pana/Panią danych osobowych w postaci adresu e-mail:
– w celu subskrypcji newsletter’ a, który polega na wysyłaniu przez Administratora informacji handlowych na wskazany adres mailowy,
– podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 pkt. 1 lit. a) – czyli Pana/Pani dobrowolna zgoda, która może być w każdej chwili wycofana e-mailowo, wysyłając wiadomość na adres biuro@slaskiekamienice.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
– podanie danych osobowych w formularzu zapisu do newsletter’ a jest dobrowolne.

4. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż będzie to niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów. Długość tego okresu zależy od rodzaju usługi oraz celu przetwarzania:
a) dane osobowe zebrane w celu obsługi zapytań przesyłanych przez formularze kontaktowe będą przetwarzane do momentu zakończenia korespondencji związanej z przesłanym zapytaniem i zamknięcia zgłoszenia,
b) dane osobowe zebrane w celu zawarcia i wykonania umowy oraz realizacji prawnie usprawiedliwionych celów Administratora będą przetwarzane przez okres obowiązywania niniejszej umowy oraz:
– do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy,
– do czasu wypełnienia przez Administratora obowiązku prawnego związanego z prawem podatkowym oraz na potrzeby rachunkowości (5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy),
c) dane osobowe zebrane na podstawie Pana/Pani zgody – do czasu cofnięcia tej zgody. Zgoda jest dobrowolna i może zostać w każdej chwili wycofana, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

5. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące uprawnienia:
a) prawo do uzyskania informacji na temat przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, a przede wszystkim o celach i podstawach prawnych tego przetwarzania, zakresie danych, podmiotach, którym dane są przekazywane oraz okresach przetwarzania,
b) prawo dostępu do swoich danych, czyli uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy Pana/Pani dane są przetwarzane, informacji o tym przetwarzaniu oraz kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu,
c) prawo do sprostowania danych, czyli poprawienia / uzupełnienia danych osobowych, które są nieprawidłowe lub niekompletne,
d) prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) jeżeli przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizacji żadnego z celów przetwarzania,
e) prawo do ograniczenia przetwarzania,
f) prawo do przenoszenia danych, czyli możliwość uzyskania od Administratora Pana/Pani danych osobowych, które zostały dostarczone w związku z realizacją umowy lub na podstawie zgody, w formie elektronicznej, w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu komputerowego. Możliwe jest także przesłanie tych danych bezpośrednio do innego podmiotu wskazanego przez Pana/Panią, jeżeli istnieją w tym zakresie techniczne możliwości.
g) prawo do sprzeciwu, co oznacza, że ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, a sprzeciw ten zostanie rozpatrzony przez Administratora.
W przypadku wystąpienia przez Pana/Panią z żądaniem związanym z realizacją powyższych uprawnień, Administrator spełni to żądanie bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od otrzymania niniejszego żądania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.
Wniosek dotyczący realizacji niniejszych uprawnień może Pan/Pani złożyć:
e-mailowo, wysyłając wiadomość na adres biuro@slaskiekamienice.pl
Odpowiedź będzie udzielona e-mailowo do 14 dni.
Ponadto ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w momencie uznania, że Pana/Pani dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa.

6. ODBIORCY DANYCH
Pana/Pani dane osobowe Administrator może przekazywać do podmiotów lub organów zewnętrznych, a w szczególności:
a) podmiotom, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa,
b) podmiotom przetwarzającym, które wykonują określone usługi w imieniu Administratora i na jego wyraźne polecenie (np. podmioty świadczące usługi IT, usługi księgowe, usługi prawne, usługi marketingowe, banki i operatorzy płatności, kurierzy, podmioty zajmujące się windykacją roszczeń oraz inni dostawcy zaopatrujący Administratora, umożliwiający realizację usług w ramach zawartej z Panem/Panią umowy),
c) innym niezależnym odbiorcom z grupy kapitałowej Administratora, partnerom handlowym oraz innym upoważnionym przez Pana/Panią odbiorcom.